Třístranné jednání k aktuální situaci ohledně AMP

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se v Liberci konalo již šesté setkání zástupců veterinárních služeb České republiky, Polska a Saska k problematice afrického moru prasat (AMP). Konkrétně se jednalo o formát v rámci přeshraniční spolupráce mezi Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, Veterinárním úřadem Dolnoslezského vojvodství a veterinární službou zemského okresu Görlitz. Jednání se účastnili i zástupci Ústřední veterinární správy a Ministerstva zemědělství ČR a také představitelé Ministerstva zemědělství Svobodné země Sasko. Tématem jednání byla aktuální nákazová situace na území Libereckého kraje a v příhraničních okresech Lubáň (Polsko), Görlitz (Sasko) a výměna důležitých informací a efektivních postupů vůči nákaze.

Nejdříve zástupci české strany shrnuli vývoj AMP u volně žijících prasat na Frýdlantsku i Českolipsku od prvního případu na začátku loňského prosince až do současnosti. Okomentovali opatření v oblasti lovu prasat divokých a opatření při nakládání s uhynulými i ulovenými divočáky. Dále představili používaná pravidla monitorování nákazy prostřednictvím odebírání vzorků z uhynulých i ulovených prasat divokých a z uhynulých prasat domácích. Prezentace české strany se rovněž dotkla souvisejících opatření přijatých v asanačním podniku Mimoň.

Zástupci německé strany informovali účastníky jednání o současné a plánované strategii při tlumení nákazy na území Saska. Zmínili využití dronů a pátracích psů k vyhledávaní uhynulých volně žijících prasat a k monitorování jejich populace. Představili vytváření tzv. white zón ve formě pásů území mezi dvěma ploty, v nichž je snahou snížit četnost výskytu divočáků na úroveň 0,2 ks na km2. Tyto zóny jsou už vytvořeny u hranice mezi Saskem a Polskem a v následujících měsících se rozšíří i po obvodu celé hranice Saska. Němečtí kolegové se také zmínili o motivačních faktorech pro zvýšený lov a o spolupráci s mysliveckými spolky a dobrovolníky.

Polští kolegové informovali o dynamice vývoje nákazy na území Polska, o úloze lidského faktoru, který jak se zdá, je jediným možným faktorem v přenosu nákazy na velké vzdálenosti. Polská strana představila číselné údaje o lovu a úhynech volně žijících prasat v Dolnoslezském vojvodství. Snahou je snížit plošně hustotu populace prasat divokých na cílovou úroveň 0,5 ks na km2. Současně informovala, že nákaza se v Polsku vyskytla v chovech domácích prasat, a to zejména v chovech s menší kapacitou (do 5 000 ks), přičemž příčinou výskytu nákazy v těchto chovech je nižší úroveň biologické bezpečnosti a již zmiňovaný lidský faktor.

V rámci třístranného jednání se diskutovalo především o efektivních opatřeních při zdolávání AMP. Debata se věnovala detailům a strategii používání pátracích psů, monitorování prostředí pomocí dronů, využití odchytových pastí při lovu a biologické bezpečnosti v chovech domácích prasat. Na závěr jednání se jeho účastníci shodli, že takovýto formát má značný přínos pro vzájemnou regionální spolupráci, která je nezbytná pro další úspěšný boj s AMP. Z uvedeného důvodu bude popsaná přeshraniční spolupráce pokračovat.

TZ SVS ČR

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot