Tisková konference k případu AMP v Libereckém kraji

V pátek 2. prosince proběhla na Ministerstvu zemědělství společná tisková konference MZe a Státní veterinární správy (SVS), na které se zástupci obou organizací vyjádřili k nálezu uhynulého divočáka na Frýdlantsku v Libereckém kraji, který byl pozitivně testován na africký mor prasat (AMP). V hrubých obrysech též nastínili další postup při řešení nastalé situace.

MZe reprezentoval Ing. Petr Jílek, náměstek pro řízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání, za SVS vystoupil MVDr. Petr Šatrán, ředitel její veterinární sekce.

Základní informace
- u Jindřichovic pod Smrkem (Liberecký kraj) bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého, u něhož byl 1. prosince prokázán AMP,
- oblast leží nedaleko hranic s Polskem, kde se nákaza vyskytuje již od roku 2014, takže se předpokládá, že nakažený divočák přešel na naši stranu z Polska,
Podle Ing. Jílka se o reálné hrozbě příchodu nákazy z tohoto směru dlouho vědělo a veškeré instituce na to byly připravovány. Z tohoto důvodu byla vloni podél státní hranice vyhlášena oblast s intenzivním lovem černé zvěře, aby se populace prasete divokého naředila a snížilo se riziko šíření nákazy.

 

 Opatření
- bylo deklarováno, že se bude vycházet ze zkušeností ze Zlínska, kde se AMP podařilo eradikovat; postupy jsou v souladu s evropskou legislativou;
- oblast intenzivního lovu černé zvěře bude zrušena, přestane se vyplácet zástřelné,
- bude vyhlášena oblast (pásmo) infekce o rozloze přibližně 200 km2, kde budou nařízena opatření s cílem minimalizovat šíření nákazy a zabránit její zavlečení do chovů domácích prasat. V této oblasti kromě jiného:

  • budou zakázány veškeré lovecké aktivity, aby se černá zvěř nerozháněla do dalších oblastí,
  • bude nařízen sběr uhynulých divočáků (uživatelé honitby mají povinnost vyhledávat uhynulá volně žijící prasata a prasata sražená dopravními prostředky), jejich vyšetřování a neškodné odstraňování v asanačním podniku; za nalezený kadáver se bude vyplácet nálezné 3000 Kč,
  • bude omezen pohyb osob v přírodě – bude možné chodit jen po vyznačených cestách a stezkách,
  • bude zakázáno přikrmování a vnadění volně žijící černé zvěře.

Po určitém období a zhodnocení situace bude lov v oblasti opět povolen, a to za přesně stanovených podmínek. Odhad délky trvání jednotlivých opatření bude záviset na šíření nákazy, resp. jeho zamezení. Sice se počítá s využitím zkušeností ze Zlínska, nicméně MVDr. Šatrán zdůraznil zásadní rozdíl mezi situací před pěti lety na Zlínsku (izolované ohnisko moru) a na Frýdlantsku (oblast přiléhající Polsku, kde se nákaza vyskytuje od roku 2014 a postupuje celou zemí). Z tohoto důvodu jsou jakékoliv predikce momentálně obtížné (včetně přijímání opatření jako je např. budování elektrických a pachových ohradníků, využívání policejních odstřelovačů atd.). Podle MVDr. Šatrána je nyní zásadní přesně popsat nákazovou situaci, zjistit rozsah infikované oblasti a podle toho se bude postupovat a volit scénář.

MVDr. Šatrán vyzdvihl důležitost spolupráce SVS s myslivci – uživateli honiteb v zasažené oblasti, v současné fázi zejména při vyhledávání uhynulých divočáků, aby bylo možné přesně definovat nákazovou situaci. Do oblasti by měly být rozmístěny kontejnery, do nichž budou kadávaery ukládány a následně převezeny do asanačního podniku. Bližší informace se uživatelé honiteb dozvědí co nejdříve na schůzce s Krajskou veterinární správou Liberec.

Konkrétní podoba mimořádných veterinárních opatření a další podrobné informace se připravují a budou oznámeny v pondělí 5. prosince po jednání Ústřední nákazové situaci k výskytu AMP v České republice.

David Vaca
Foto archiv redakce

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Po více než čtyřech letech byl v České republice dne 1. 12. 2022 potvrzen AMP, a to u uhynulého selete prasete divokého sraženého dopravním prostředkem. Kus byl nalezen v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v Libereckém kraji v těsné blízkosti hranic s Polskem.

Okamžitě po potvrzení nebezpečné nákazy vydala SVS v souladu s legislativou ČR i EU mimořádná veterinární opatření směřující k zabránění šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména k zamezení zavlečení AMP do chovů domácích prasat. Bylo vymezeno tzv. pásmo infekce (cca 200 km2) a stanovena opatření v této oblasti.
Mezi zásadní přijatá opatření (SVS/2022/157681-L) kromě okamžitého vymezení pásma infekce na dostatečně velkém území, patří regulace lovu (včetně jeho úplného zákazu v pásmu infekce v počáteční fázi šíření AMP), zákaz krmení a omezení vnadění prasat divokých, nařízení intenzivního vyhledávání a odstraňování kadáverů prasat divokých, vybudování svozných míst a pokračující pasivní monitoring AMP na celém území ČR. Všechna nalezená uhynulá prasata divoká jsou vyšetřována na AMP a likvidována za dodržení přísných podmínek biologické bezpečnosti v asanačním podniku. Odběr vzorků se provádí v asanačním podniku.
Lov prasat divokých bude povolen po poklesu epidemické křivky, lovit ve vymezených pásmech budou moci pouze lovci proškolení SVS o zásadách biologické bezpečnosti při lovu.
Zároveň je chovatelům domácích prasat v pásmu infekce nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a jsou stanovena pravidla biologické bezpečnosti chovů, zejména zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými, používání desinfekčních prostředků na vstupech do hospodářství, hlášení úhynů a nemocných prasat s podezřením na AMP, zákaz přemísťování domácích prasat atd. V hospodářstvích s chovem prasat budou realizovány kontroly se zaměřením na dodržování zásad biologické bezpečnosti. Na celém území ČR byl vydán zákaz zkrmování kuchyňských odpadů domácím prasatům. S potvrzeným případem AMP v Libereckém kraji byla od 2. 12. 2022 zrušena oblast s intenzivním lovem prasat divokých.
Zdroj: www.svscr.cz


Více informací

dot