Brněnská lesnická fakulta navrhuje opatření pro zábranu dalšího šíření AMP

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně je od prvního okamžiku záchytu tohoto závažného onemocnění zastáncem bezodkladných a účinných kroků, které mají směřovat k vymýcení AMP z území ČR.

Dosavadní průběh nákazové situace potvrzuje, že přirozené šíření AMP migracemi prasat je relativně pomalé, zejména v době, kdy vzhledem k dostatku potravy a krytu na polích, nemají divoká prasata důvody k přesunům. Tato skutečnost prozatím dává naději skutečně zvládnout úplnou eradikaci choroby. Důsledně varujeme před podceňováním a jakýmkoliv zbytečným vyčkáváním. Je totiž nepochybné, že pouhé odstraňování uhynulých prasat nepovede k samovolnému vymizení onemocnění a každým dalším dnem narůstá riziko rozšíření zasaženého území, případně vzniku nových ohnisek. Proto apelujeme na všechny odpovědné subjekty, aby všechny kroky směřovaly k vyčištění ohniska nákazy od veškeré živé i uhynulé černé zvěře a s nimi původců nákazy.

V současné chvíli proto považuje za prioritní aktivity, které jsou zaměřeny přímo do zasažené oblasti, kde dochází k úhynům. Proto navrhujeme aktivnější přístup k řešení tohoto problému, který je postavený na dvou pilířích:

1. Zabránit rozšíření nákazy mimo již zasaženou oblast

2. V zasažené oblasti co nejrychleji dosáhnout odstranění všech uhynulých i dosud živých prasat

 

Pro zábranu dalšího šíření nákazy doporučujeme přijmout následující opatření k již stávajícím:

 

1. Přijmout konkrétní zásady lovu, jež by měly stanovit časový harmonogram, kdy bude oblast prostá prasat, včetně reálného zajištění personálními a technickými kapacitami. V této souvislosti navrhujeme v zamořené oblasti maximálně využívat služeb HZS, případně armády ČR a státních zaměstnanců. Zájmové myslivce využívat zejména jako zdroj informací o honitbách, porostech, stávaništích, potravních zdrojích apod. Schvalujeme povolení jinak zakázaných způsobů lovu, která jsou již obsažena v mimořádných veterinárních opatřeních, a doporučujeme ještě jejich rozšíření.

2. Zajištění dostatku potravy pro prasata tak, aby po sklizni zemědělských plodin nebyla nucena hledat ji jinde. V této souvislosti doporučujeme přehodnotit zákaz přikrmování v zasažené oblasti a vítáme ponechání nesklizené části zemědělských plodin, což umožňuje divoká prasata efektivně lovit. Místa s krmením, resp. vnaděním lze také využít pro odchyt prasat a monitoring jejich početnosti. Proto doporučujeme v oblasti zřídit síť krmelišť, na kterých prasata nebudou lovena.

3. Omezit zdroje případného rušení prasat, aby nedošlo k jejich vyhnání z lokality. Zejména se to týká zemědělských prací, turistiky a způsobů lovu.

4. Přehodnotit a periodicky aktualizovat zasaženou oblast tak, aby přesně odpovídala skutečnému postupu nákazy. To vnímáme jako jednu z důležitých podmínek ochoty místních lidí na přijatých opatřeních aktivně spolupracovat. Navrhujeme, aby při vytyčování hranic nebylo přihlíženo ke hranicím správních území, jako jsou kraje či okresy, ale naopak k nálezům uhynulých prasat, migračním trasám, distribuci míst s potravou a krytem a bariérám tvořícím překážku pro pohyb prasat.

5. Na kritických místech, kde hrozí největší migrace postavit oplocení, které zabrání úniku prasat. Toto oplocení může být využito i při lovu prasat.

6. Zajistit potřebnou intenzitu lovu a vyhledávání uhynulých zvířat v bezprostředním okolí centra zamořené oblasti. Systém lovu by měl zaručit, že prasata skutečně budou lovena a uhynulé kusy budou nalezeny. K tomu je nezbytně nutná konzultace s uživateli příslušných honiteb. Pouhé stanovení finanční odměny rozhodně nezaručuje, že nějaké prase bude uloveno. Vyhledávání uhynulých prasat by mělo probíhat řízeně. Navrhujeme zvážit předčasnou sklizeň porostů kukuřice, kde bude velké riziko, že se zde nacházení uhynulá prasata.

7. Maximálně zjednodušit mimořádná veterinární opatření a další pravidla mysliveckého hospodaření s prasetem divokým včetně pravidel lovu. Myslivce minimálně zatěžovat byrokracií. S tímto souvisí i jasné stanovení kompetencí zúčastněných osob. Optimalizovat provoz kanceláře v místě pro vyřizování veškeré potřebné administrativy.

8. Posílit informovanost uživatelů honiteb i veřejnosti v místě. Právě jejich spolupráce je klíčová v jakékoliv činnosti a bohužel vnímáme nedostatek informací a podpory na to, aby začala fungovat skutečná eradikace prasat ze zasažené oblasti.

9. Doporučujeme koordinovaný postup při lovu pro zajištění maximální efektivity a minimalizaci vyrušování prasat. Nutně si uvědomujeme naléhavou potřebu komunikace s uživateli dotčených honiteb.

10. Doporučujeme povolení používání tlumičů hluku výstřelu, pokud se podaří vyřešit legislativní kolizi se zákonem o zbraních a střelivu. S tímto technickým doplňkem zbraní se často podaří ulovit více kusů najednou a zbytek tlupy je mnohem méně stresovaný a omezí se tak potenciální migrace prasat z oblasti.

 

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Ing. Radim Plhal, Ph.D., Ing. Jan Dvořák. Ph.D.Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
dot