custom_header4

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Stav ke dni 20. 7. 2017


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (všechna katastrální území okresu Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn k 21. 7. 2017 naleznete níže.

AMPwild.20170725

 

OPATŘENÍ V ZAMOŘENÉ OBLASTI

Zamořenou oblastí AMP jsou všechna katastrální území okresu Zlín. Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu na katastrálních územích okresu Zlín se nařizuje:

a) zákaz lovu divokých prasat s výjimkou lovu v honitbách: Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březůvky – Doubrava, Brumov – Holý vrch, Bylnice, Dolní – Horní Lhota, Drnovice, Háj Mysločovice, Halenkovice, Halenkovice – LČR, Hložec, Horní Roveň – Přílepy, Hrádek, Hřivínův Ujezd, Hutě, Jasenná, Javorník, Jestřabí, Kaménka, Kašava – Držková, Kladná – Žilín, Lhota u Malenovic, Lipina – Křekov, Lipová – Haluzice, Loučka, Ludkovice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lukoveček – lesy, Lutonina, Májová, Malenovice I., Malenovice II, Mirošov – Vlachova Lhota, Napajedla, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Neubuz – Dešná, Nevšová, Obora Títěž, Orgal, Petrůvka, Ploština – Vysoké Pole, Podkopná Lhota, Pohořelice – Komárov, Polichno, Poteč, Pozlovice, Provodov, Radošín, Rokytnice u Slavičína, Rudimov, Řetechov, Sehradice, Sidonie – Cigán, Skalka, Slavičín – Divnice, Slopná, Smolina, Spytihněv, Šanov, Študlov - Valašské Příkazy, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Trnava Vrchy, Trvajka, Ublo, Újezd u Valašských Klobouk, Valašské Klobouky, Velký Ořechov, Vidovy Želechovice, Vizovice, Vlachovice – Vrbětice, Vlára, Všemina, Vysoké Pole – lesy, Žlutava, kterýžto lov může být těchto honitbách prováděn při splnění podmínek a níže uvedených požadavků (Výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti),

b) zákaz společného lovu pro všechny druhy drobné a spárkaté zvěře,

c) zákaz krmení divokých prasat,

d) aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata a

e) nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVS (577 009 641, 720 995 201)

 

Výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti

Ve výše uvedených honitbách se povoluje lov divokých prasat, který může provést pouze osoba oprávněná podle zákona o myslivosti (držitel loveckého lístku), která je zároveň držitelem osvědčení vydaného Státní veterinární správou o absolvování školení pro lov v oblasti zamořené africkým morem prasat (dále jen „proškolený lovec").
Proškolený lovec může využit některý z následujících způsobů lovu divokých prasat:

a) individuální způsob lovu na čekané nebo šoulačce,

b) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

f) dosled a dohledávku je možné provádět pouze se psem lovecké upotřebitelnosti na barvářském řemenu, nikoliv volně.


Proškolený lovec může lov divokého prasete provést pouze za předpokladu, že:

a) použije při manipulaci s uloveným kusem osobní ochranné pomůcky, kterými jsou minimálně gumové rukavice a snadno čistitelná obuv,

b) označí ulovený kus nesnímatelnou, zúčtovatelnou plombou,

c) vyplní lístek o původu zvěře, přičemž v jeho části Využití ulovené zvěře napíše slovo „AMP" a své telefonní číslo; takto vyplněný lístek o původu zvěře přiloží k ulovenému kusu takovým způsobem, aby po celou dobu přepravy uloveného kusu byla zajištěna jeho čitelnost,

d) použije při přepravě uloveného kusu obal, který je schopen zamezit kontaminaci vnějšího prostředí krví, sekrety a exkrety z uloveného kusu,

e) zajistí neprodleně odvoz uloveného kusu do nejbližšího nepropustného, dobře čistitelného, dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního boxu na území honitby, k jehož umístění obdržel uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ,

f) provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém byl proškolen.

Uživatel honitby je povinen ohlásit 48 hodin po lovu, nejpozději však do 60 hodin, vložení uloveného kusu divokého prasete do kafilerního boxu asanačního podniku MAT, s. r. o., veterinární asanace a služby DDD, Otrokovice, tel.: 602 431 200 nebo 577 922 183, místo (zeměpisné souřadnice), na kterém se na území honitby nachází tento kafilerní box a současně o této skutečnosti informovat KVSZ. Asanační podnik je povinen neprodleně svézt nahlášené vedlejší živočišné produkty.

 

 

 

OPATŘENÍ V OBLASTI S INTENZIVNÍM LOVEM

Vymezení oblasti s intenzivním lovem

Oblast s intenzivním lovem černé zvěře je ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, poté dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti stanovené MVO vydaným Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj v souvislosti s výskytem AMP.

Opatření v oblasti s intenzivním lovem

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,
c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
f) lovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje
a) odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny a plic,
b) vyplnit objednávku laboratorního vyšetření, jejíž vzor je uveden v příloze těchto MVO; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a
c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.

 

Opatření v oblasti s intenzivním lovem

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu:

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) pomocí mechanismů pohybujících se po zemi,

c) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

d) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

f) lovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje:

a) odebrat z ulovených kusů prasete divokého vzorek krve, a není-li to možné, vzorek sleziny, mízní uzliny a plic,

b) vyplnit objednávku laboratorního vyšetření, jejíž vzor je uveden v příloze těchto MVO; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a

c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.

Zákaz přikrmování černé zvěře

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou být více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno jedno vnadiště.

Všechny vedlejší produkty z úlovku odevzdat

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vedlejší živočišné produkty vzniklé při zacházení s uloveným kusem prasete divokého (např. kůže, kosti, lebky, vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Povinnosti osob obhospodařující zemědělskou půdu v oblasti s intenzivním lovem

Všem osobám obhospodařujícím hospodářskou půdu v oblasti s intenzivním lovem se nařizuje
a) informovat minimálně 24 hodin předem uživatele honitby o místě a času zahájení sklizně zemědělských plodin,
b) provádět sklizeň zemědělských plodin postupem z vnějšího okraje směrem ke středu sklízené plochy.

 
 

OPATŘENÍ PRO „ZBYTEK" ČESKÉ REPUBLIKY

Nařízení uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu

a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,

b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,

c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,

d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,

e) lovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.

 

Zákaz přikrmování černé zvěře

Stejně jako v oblasti s intenzivním lovem se v celé České republice všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti nesmí najednou být více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno jedno vnadiště.

Nařízení preparátorům

Všem provozovatelům podniků nebo závodů, ve kterých se zachází s vedlejšími živočišnými produkty určenými k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, se nařizuje
a) oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději v den příchodu zásilky vyjmenovaných vedlejších živočišných produktů druh a množství těchto vedlejších živočišných produktů,
b) předávat odpady vzniklé při zacházení s vyjmenovanými vedlejšími živočišnými produkty osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Úlovky z Polska a Pobaltí je nutné hlásit!

Fyzické nebo právnické osoby, které dovezou těla ulovené zvěře, části těl ulovené zvěře nebo vedlejší živočišné produkty určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, jsou povinny oznámit nejpozději v den příchodu vyjmenovaných živočišných produktů druh a množství těchto živočišných produktů místně příslušné KVS.

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto MVO může správní orgán uložit pokutu až do výše
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Stav ke dni 21. 7. 2017 

Chronologický přehled vydaných nařízení v plném znění najdete na internetových stránkách Státní veterinární správy.

 

dot