custom_header

Opatření, pokyny a postupy

Při nálezu uhynulého prasete divokého, nejdříve kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště Státní veterinární správy (KVS)

 

Aktualizováno 26.7.2017

 

 

POSTUP PŘI NÁLEZU UHYNULÉHO DIVOKÉHO PRASETE V ZAMOŘENÉ OBLASTI

1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní" osobou

 • v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen kadáveru) nedotýkat ani s ním jinak nemanipulovat
 • udržovat bezpečnou vzdálenost přibližně 2 m od uhynulého zvířete
 • oznámit (telefonicky/osobně) krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen KVS) místo nálezu kadáveru (krizové telefonní linky KVS v rámečku) nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS), Policii České republiky, městskou policii

 

2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby

 • oznámit nález KVS (krizové telefonní linky KVS v rámečku)
 • dohodnout se o dalším postupu s KVS (v závislosti na přístupnosti terénu, velikosti kadáveru, vybavení)
 • v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě nálezu
 • v případě sběru kadáveru postupovat podle bodu č. 3
 • nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1000 Kč

 

3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby

 • informovat KVS a konat podle dohodnutého postupu (sběr, zajištění kadáveru pro další vyšetření)
 • sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu, obuvi a pomůcek, tzn. provádět sběr v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou nebo nástrojem, který lze dezinfikovat
 • předat kadáver v uzavřeném vydezinfikovaném neprotrhnutelném plastovém pytli o tloušťce min. 200 µm nebo v big bagu podle pokynů KVS k vyšetření či likvidaci
 • při sběru kadáverů je třeba zajistit prevenci možného přenosu nákazy na domácí prasata – veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu (zůstává infekční po dobu až šesti měsíců), musejí být důkladně vyčištěny a vydezinfikovány (přípravky na bázi chloru – chloramin, SAVO, Biocid 30, Virkon S)
 • dezinfekci místa nálezu provede KVS nebo uživatel honitby podle pokynů KVS

 

4. Činnost KVS po oznámení nálezu kadáveru uhynulého prasete

 • úřední veterinární lékař se dostaví na místo nálezu vybaven potřebnými osobními ochrannými prostředky (Tyvec, rukavice, dezinfikovatelná obuv, ústenka), dezinfekčním přípravkem a ručním postřikovačem, big bagem či neprotrhnutelnými plastovými pytli o tloušťce min. 200 µm pro uložení kadáveru (dále jen nádobou)
 • odběr vzorků a pitva se na místě nálezu neprovádějí
 • umožňuje li to lokalita nálezu (přístupnost terénu) a velikost kadáveru, uloží kadáver do nádoby; pokud nelze vlastními silami manipulovat s kadáverem, vyžádá si KVS součinnost s HZS
 • povrchově dezinfikuje nádobu (např. 1% Virkonem S, 1% Biocidem 30)
 • zajistí odvoz do Státního veterinárního ústavu (dále jen SVÚ) v Jihlavě nebo do asanačního podniku v závislosti na velikosti kadáveru a dohodě s laboratoří a opatří kadáver objednávkou vyšetření (vzor na www.svscr.cz a na www.africkymorprasat.cz)
 • vzorky kadáverů z oblasti zamoření se vyšetřují pouze v Národní referenční laboratoři pro AMP v SVÚ Jihlava
 • po sběru kadáveru je nutno místo nálezu a okolí dezinfikovat (např. 1% Virkonem S, 1% Biocidem 30), popřípadě posypat chlorovaným vápnem (z důvodu zviditelnění místa nálezu)
 • v asanačním podniku bude proveden odběr vzorků a zajištěn jejich transport do SVÚ; k transportu vzorků z asanačních podniků do SVÚ lze využít svozové linky SVÚ − pokud je nález kadáveru mimo oblast zamoření, lze vzorky zasílat do SVÚ Praha, Jihlava a Olomouc

 

ilu_kadaver_pokyny

POSTUP PŘI LOVU PRASAT DIVOKÝCH V OBLASTI INTENZIVNÍHO LOVU

 

1. Příprava na lov v oblasti nařízeného intenzivního lovu

Z každého uloveného a nalezeného uhynulého kusu prasete divokého musí být odebrán vzorek k laboratornímu vyšetření. Je proto nezbytné vybavit se: 

 • dostatečným množstvím plastových sáčků na vzorky (ideálně s možností popisu),
 • papírem a obyčejnou nerozpíjející se tužkou k popisu vzorků, případně fixem k popisu speciálních sáčků na vzorky,
 • pevným, nerozbitným a nepropustným obalem, do kterého lze vkládat plastové sáčky se vzorky,
 • savým materiálem k vyložení obalu na vzorky,
 • nákaza se přenáší i tělesnými tekutinami. K vlečení uloveného prasete je tedy vhodné mít k dispozici nepropustnou plachtu, nicméně v oblasti intenzivního lovu se výskyt nákazy nepředpokládá.

 

2. Během lovu

Při lovu je důležité všímat si chování zvířat. Jedním z příznaků AMP jsou nekoordinované pohyby a shlukování se.

3. Po lovu

V průběhu prvotního ošetření ulovených kusů je nezbytné si všímat případných příznaků nákazy, mezi které patří výtok z ryje a světel, překrvení a krváceniny na kůži, sleších a bězích, překrvené orgány dutiny břišní a hrudní, výrazně zvětšená slezina, zvětšené a překrvené mízní uzliny, které připomínají krevní sraženiny. Mohou se vyskytovat pouze některé z těchto příznaků.

4. Odběr vzorku

Z ulovených kusů se odeberou vzorky k laboratornímu vyšetření. Jako vzorek se přednostně odebere barva, a není li to možné, vzorek sleziny, mízních uzliny, případně plic. Vzorky se, každý zvlášť, uloží do uzavřeného plastového sáčku a řádně označí. Pak musejí být vloženy do pevného nerozbitného a nepropustného obalu a plastový sáček se vzorkem obložen dostatečným množstvím savého materiálu, který nasaje prosakující tekutiny.
Označení se provede vložením listu papíru, na který se obyčejnou tužkou uvede číslo plomby. Případně se použije speciální sáček na vzorky s plochou určenou k popisu fixem nebo se popíše přímo zkumavka s barvou. Použije li se k označení vzorku jiný údaj než číslo plomby, musí být stejným údajem nezpochybnitelně označeno i tělo uloveného kusu.

Ke každému vzorku se pečlivě vyplní objednávka laboratorního vyšetření (vzor na www.svscr.cz a www.africkymorprasat.cz). Vzorek se uchovává v chladu a odevzdá se na nejbližším místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce. Seznam těchto míst je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy (SVS).Provedené vyšetření hradí SVS.

V případě nevyhovujícího výsledku vyšetření (pozitivní průkaz viru nebo protilátek) bude kontaktována osoba uvedená v objednávce laboratorního vyšetření a její povinností je předat tělo pozitivního prasete (je li to stále možné) asanačnímu podniku k bezpečné likvidaci. Spolu s tělem pozitivního prasete musejí být k bezpečné likvidaci předána i případná další těla ulovené zvěře, která přišla do styku s pozitivním prasetem nebo jeho tělesnými tekutinami. Musí být přijata i další opatření k zamezení šíření viru kontaminovanými předměty.

5. Po odběru vzorku


Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Vývrhy nesmějí být ponechány na místě, ale je nutné uložit je do předem určených sběrných nádob. Uživatel honitby umístí tyto nádoby na místech vybraných tak, aby nedocházelo k manipulaci s uloženými vedlejšími živočišnými produkty a nádoby byly současně dobře přístupné pro svoz oprávněnou osobou. To mohou být například plastové nádoby (popelnice). Do těchto nádob se budou vývrhy ukládat k neškodnému odstranění a dalšímu zpracování. Neškodně odstranit a dále je zpracovat je možné v asanačním podniku nebo v závodech na výrobu bioplynu nebo v kompostárnách, které jsou schváleny krajskou veterinární správou a provádějí hygienizaci materiálu podle požadavku nařízení ES č. 1069/2009. Není nutné zajišťovat odvoz vývrhu z každého jednotlivého uloveného kusu, ale zajistit odvoz ve vhodných intervalech až po určitém naplnění sběrné nádoby. Sběrné nádoby je třeba průběžně čistit a dezinfikovat.
Seznam asanačních podniků:
AGRIS, spol. s r. o., Medlov 175, 664 66 Němčičky u Židlochovic, tel.: 546 443 241
REC, s. r. o., Mankovice 120, 742 35 Odry, okr. Nový Jičín, tel.: 556 736 581
ASANACE, s. r. o., Žichlínek 176, 563 31 Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, tel.: 465 350 222
ASAP, s. r. o., Věž 145, 582 56 Věž u Havlíčkova Brodu
ASAVET, s. r. o., Biřkov, 340 12 Švihov, okr. Klatovy
MAT, s. r. o., Karla Čapka, 765 90 Otrokovice, tel.: 577 922 183
Severočeský asanační podnik, spol. s r. o., 471 24 Mimoň Boreček, okr. Česká Lípa
VAPO, s. r. o., Žatecká 611, 441 01 Podbořany, okr. Louny
Seznam závodů na výrobu bioplynu a kompostáren je na adrese:
www.svscr.cz/public/app/subjekty/vzp_client.php, „typ závodu" – Bioplynové stanice nebo Kompostárny. Tato zařízení musejí být schválena pro provádění hygienizace podle požadavků nařízení ES č. 1069/2009.
Sběrné nádoby pořizují uživatelé honiteb nebo oprávnění účastníci lovu a tito na základě § 67 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, mohou požádat Ministerstvo zemědělství České republiky o náhradu nákladů na pořízení těchto nádob a na likvidaci vedlejších živočišných produktů včetně prováděné dezinfekce do šesti týdnů od ulovení.

 

6. Vyhledávání a likvidace uhynulých prasat divokých

Uhynulá prasata jsou významným zdrojem nákazy pro živá prasata, měla by proto být aktivně vyhledávána a bezpečně likvidována (tj. předávána svozu asanačního podniku).

POSTUP PŘI LOVU PRASAT DIVOKÝCH V ZAMOŘENÉ OBLASTI S NIŽŠIM RIZIKEM (ZELENÁ ZÓNA)

1. Příprava na lov v zamořené oblasti


Z uloveného prasete divokého se neodebírají na místě lovu žádné vzorky, ani se tato zvířata nevyvrhují a celé tělo je neškodně odstraněno v asanačním podniku. Podmínkou pro lov v zamořené oblasti je absolvování školení organizovaného Státní veterinární správou. Je nezbytné vybavit se:

 • lístkem o původu zvěře (2x pro každý ulovený kus),
 • tužkou k vyplnění lístku,
 • nepropustným obalem na lístek o původu zvěře,
 • plombou,
 • ochrannými prostředky: rukavicemi (nejlépe jednorázovými),
 • dezinfikovatelnou obuví (popřípadě návleky),
 • desinfekčním prostředkem,
 • postřikovačem k aplikaci desinfekčního prostředku,
 • pytlem (bagem) na ulovený kus,
 • pytlem na znečištěné pomůcky a ochranné prostředky.

 

2. Po lovu

 

 • při manipulací s uloveným zvířetem je třeba použít ochranné pomůcky (rukavice, dezinfikovatelnou obuv),
 • ulovený kus označit plombou,
 • vyplnit 2x lístek o původu zvěře a v části „Využití ulovené zvěře" napsat slovo „AMP" a uvést své telefonní číslo,
 • ulovený kus a použité jednorázové ochranné pomůcky (rukavice, návleky) vložit do nepropustného obalu (pytle, bagu),
 • přiložit lístek o původu zvěře v ochranném obalu k ulovenému kusu,
 • druhý lístek uschovat pro potřeby mysliveckého sdružení a proplácení zástřelného,
 • provést desinfekci místa lovu a dezinfikovatelných použitých ochranných pomůcek (např. obuv, rukavice),
 • pytel (bag) s uloveným zvířetem neprodleně odvézt do sběrného místa,
 • uživatel honitby je povinen informovat do 48 hod. (max. do 60 hod.) asanační podnik o uložení uloveného kusu na sběrném místě.

Náklady a ztráty budou uživateli honitby kompenzovány v souladu s veterinárním zákonem Ministerstvem zemědělství na základě žádosti o náhradu, podané nejpozději do šesti týdnů od ulovení.

Zástřelné bude vypláceno lovci v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví ve výši 1000 Kč místně příslušnou krajskou veterinární správou.

Kontakt k oznámení o uložení ulovených kusů do kontejneru:
AGRIS, spol. s. r. o., provozovna Mankovice
Mankovice 120
742 35 Odry
Tel.: 556 736 581-3
Mobil: 775 798 620

 

Krizové linky KVS

KVS  Telefonní číslo
Městská VS v Praze 720 995 214
KVS pro Středočeský kraj 720 995 204
KVS pro Jihočeský kraj 720 995 212
KVS pro Plzeňský kraj 720 995 205
KVS pro Karlovarský kraj 720 995 208
KVS pro Ústecký kraj 720 995 202
KVS pro Liberecký kraj 720 995 207
KVS pro Královéhradecký kraj 720 995 210
KVS pro Pardubický kraj 773 851 053
KVS pro Kraj Vysočina 720 995 209
KVS pro Jihomoravský kraj 720 995 213
KVS pro Olomoucký kraj 720 995 206
KVS pro Zlínský kraj 720 995 201
KVS pro Moravskoslezský kraj 720 995 203

 

Přejít na kontakty

Zdroj: Státní veterinární správa ČR

dot