Stanovisko Krajské koordinační rady OMS Zlínského kraje k řešení situace s AMP

Dne 8. srpna 2017 proběhlo ve Zlíně jednání Krajské koordinační rady okresních mysliveckých spolků (KKK OMS) Zlínského kraje za účasti zástupce KKR OMS Jihomoravského kraje Radovana Mančíka. Z jednání vzešly připomínky, náměty a konkrétní požadavky k řešení situace s nákazou afrického moru prasat (AMP). Stanovisko bylo předáno hejtmanovi Zlínského kraje, představitelům Státní veterinární správy České republiky (SVS) a úředníkům Ministerstva zemědělství (MZe).

Celé znění stanoviska:

OMS Zlínského a Jihomoravského kraje se na svém společném jednání, které se uskutečnilo dne 8. srpna 2017 ve Zlíně, shodly na následujících doporučeních, námětech a výhradách, které by měly přispět k řešení situace s AMP.

1. Nelíbí se nám postoj SVS, která myslivce bere jako svou „pracovní sílu" a snaží se vůči nim vystupovat pouze z pozice síly a prostřednictvím mnohdy nesmyslných a proti sobě jdoucích nařízení.
Některá z nařízení absolutně postrádají zdravý rozum (skladování ulovených větších kusů černé zvěře v plastových popelnicích o objemu 240 litrů apod.). Mnohá jsou opakovaně měněna, přičemž změny nelze nazvat jinak než zmatečné a pro běžnou mysliveckou veřejnost nepochopitelné.
Informování myslivecké veřejnosti ze strany SVS nelze považovat za dostatečné, protože tuto povinnost předává na orgány státní správy myslivosti. Ne ve všech případech se tyto informace dostanou k uživatelům honiteb.
Školení k lovu v zamořené oblasti, která opakovaně proběhla, měla i díky některým nekompetentním odpovědím části zúčastněných školitelů za následek rezignaci většiny mysliveckých spolků a uživatelů honiteb na jakékoliv snahy o snižování stavů černé zvěře.
Žádáme, aby bylo ze strany SVS přihlíženo k doporučením, která vznáší v rámci pracovní skupiny k AMP zástupci Českomoravské myslivecké jednoty. Tato doporučení zatím byla ze strany SVS pouze bagatelizována a k některým z nich se přistoupilo až po jejich medializaci, a to se značným zpožděním.

2. Nakládání s kadavery uhynulé zvěře, ulovenými kusy a vývrhy černé zvěře. Podle nařízení SVS jsou myslivci s ohledem na příslušnou vymezenou zónu v okrese Zlín, příp. Zlínského kraje a okolí, povinni předávat nalezené kadavery černé zvěře, ulovené kusy černé zvěře, případně části ulovené zvěře (vývrhy, lebky, kosti apod.) firmám zajišťujícím nakládání s tímto odpadem. Požadavky jednotlivých firem na svoz biologického odpadu se bohužel diametrálně odlišují, přičemž mnohdy jdou proti proklamovaným zásadám biologické bezpečnosti (skladování vývrhů černé zvěře volně ložených v plastových kontejnerech, nemožnost odevzdat vývrhy v pytlích z PVC) apod.
Firmy také mnohdy odmítají svážet malé množství biologického odpadu (např. jeden vývrh). Požadujeme proto zřídit sběrná místa pro tento odpad v jednotlivých honitbách případně jedno místo pro jednu až tři honitby. Dále požadujeme, aby poplatky za svoz tohoto odpadu proplácelo firmám přímo MZe. Jde zpravidla o menší částky, jejichž proplacení budou uživatelé honiteb po MZe stejně požadovat. Podstatně by se tak snížila administrativní zátěž uživatelů honiteb.

3. Opatření s oplocováním tzv. červené zóny prostřednictvím elektrických a pachových ohradníků je nedostatečné. Izolace tohoto území a černé zvěře v něm nebude podle našeho názoru touto formou rozhodně dosaženo. Pokud je zájem o izolaci daného území, tak ta musí být řešena účinnějšími technickými prostředky – pevnými ploty.
Je nezbytně nutné vyhlásit zákaz vstupu do lesů (honiteb) v tzv. červené zóně pro všechny občany s výjimkou uživatelů zemědělských a lesních pozemků. Musí se také zamezit pořádání jakýchkoliv akcí v této oblasti, které významným způsobem zneklidňují zvěř a přispívají k jejímu přemísťování z vymezené oblasti (automobilové, motorkářské a jiné aktivity), včetně kontrol dodržování tohoto zákazu.

4. Za členy našich mysliveckých spolků požadujeme:
• snížení zbytečné a komplikované administrativy, která je požadována v souvislosti s intenzivním lovem, svozem odpadu, registrací svozových míst atd.,
• zjednodušení administrativy spojené s proplácením náhrad za ochranné pomůcky, kafilerní boxy, svoz odpadu atd.,
• urychlení proplácení veškerých náhrad – zástřelné, proplácení výdajů ze strany MZe,
• stanovení pravidel pro hospodárné nakládání s ulovenou černou zvěří – umožnění lovu v tzv. zelené a červené zóně, kdy po negativním vyšetření by zvěřina byla uvolněna ke spotřebě,
• ujasnění a zjednodušení všech pravidel a nařízení a jejich jednotný výklad,
• při vydávání nařízení SVS současně zveřejňovat v aktuálním platném znění v plném rozsahu,
• zasílání informace ze SVS elektronickou poštou všem uživatelům honiteb,
• pořízení chladících zařízení pro bezpečné uložení ulovených kusů,
• pořízení odchytových zařízení na černou zvěř včetně signalizačního zařízení, které bezprostředně informuje o spuštění odchytového zařízení,
• oplocení tzv. červené zóny plotem neprůchodným pro černou zvěř.

Všechny výše uvedené doporučení a požadavky jsou vedeny naší snahou o co nejefektivnější a nejrychlejší řešení situace s nákazou AMP. Bez realizace těchto požadavků nebude možné zabránit šíření AMP do dalších oblastí České republiky.

Ve Zlíně dne 8. srpna 2017.

Radovan Mančík, předseda KKR OMS Jihomoravského kraje
Ing. Michal Zubíček, předseda KKR OMS Zlínského kraje


Redakčně upraveno.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Podle www.omsvsetin.cz (9. 8. 2017)
dot