Africký mor se objevil v České republice

Jako blesk z čistého nebe se v pondělí 26. června 2017 objevila v médiích zpráva, že poblíž Zlína byl nalezen uhynulý divočák, u něhož veterinární vyšetření potvrdilo nákazu virem afrického moru prasat (AMP).

Nemá smysl vysvětlovat, co je AMP, co působí, jak se šíří, jak vysoce je nebezpečný, jak velmi obtížné je s ním bojovat atd. V uplynulých třech letech jsme na něj na stránkách Světa myslivosti opakovaně a důrazně upozorňovali. A pokud snad o AMP někdo z myslivců dosud ještě neslyšel, domnívám se, že po ohlášení zmíněného nálezu ve Zlíně měl tu nejlepší příležitost dozvědět se o nákaze z nejrůznějších informačních kanálů vše.

Co tedy zatím víme o situaci, do níž jsme se dostali? Do pátku 30. června byli oficiálně evidováni tři uhynulí divočáci, u nichž byl prokázán virus AMP. První dva byli nalezeni poblíž areálu Nemocnice T. Bati ve Zlíně‑Přítlukách, třetím kusem bylo sele, které našli myslivci o několik dní později ve Zlíně‑Lužkovicích, podle Idnes.cz asi čtyři kilometry od místa nálezu uvedených dvou kusů. První zprávy hovořily o tom, že migrující divočáci si chorobu odněkud přinesli. To je ale nesmysl, nejbližší místa výskytu nákazy jsou na Ukrajině (vzdálenost vzdušnou čarou přes 400 km) a pak v Polsku (přes 500 km). V okolí Zlína nic. Nákaza tedy musela být přenesena uměle – člověkem. Na sociálních sítích se rychle objevily nejrůznější spekulace, hypotézy a scénáře, jak k tomu mohlo dojít, jestli šlo o náhodu nebo úmysl atd. Pravdu už asi nikdo nezjistí.

 

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP

V úterý 27. června svolal ministr zemědělství Marian Jurečka mimořádný brífink, na němž společně s ústředním ředitelem Státní veterinární správy (SVS) Zbyňkem Semerádem potvrdili to, o čem referovala média, a přiblížili, co se bude v dohledné době na Zlínsku dít. Místně příslušná Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (KVSZ) zvolila standardní postup a podle vyhlášky č. 202/2004 nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy AMP ve Zlínském kraji.

Opatření byla vydána na základě potvrzení zjištění AMP u nalezeného uhynulého divočáka v katastrálním území číslo 635812 Příluky u Zlína. Zamořeným pásmem AMP se vymezují katastrální území obcí okolo místa nálezu: Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Březová u Zlína, Březůvky, Dolní Ves, Doubravy, Fryšták, Horní Lhota u Luhačovic, Horní Ves u Fryštáku, Hostišová, Hrobice na Moravě, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jaroslavice u Zlína, Karlovice u Zlína, Kašava, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhota u Zlína, Lhotka u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Louky nad Dřevnicí, Ludkovice, Lukov u Zlína, Lukoveček, Lužkovice, Malenovice u Zlína, Mladcová, Mysločovice, Neubuz, Oldřichovice u Napajedel, Ostrata, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Prštné, Příluky u Zlína, Racková, Raková, Řetechov, Salaš u Zlína, Sazovice, Slušovice, Štípa, Tečovice, Trnava u Zlína, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Vizovice, Vlčková, Zádveřice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.


Prostřednictvím mimořádných veterinárních opatření zakázala KVSZ všem uživatelům honiteb na zmíněných katastrálních územích lovit černou zvěř a krmit ji a nařídila jim, aby aktivně vyhledávali uhynulé divočáky a každý nález jí neprodleně oznámili (bude prohlédnut úředním veterinárním lékařem a laboratorně vyšetřen na AMP). Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jde‑li o fyzickou osobu, a 2 000 000 Kč, pokud jde o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Zákaz lovu černé zvěře, který měl být od pondělí 3. července rozšířen na území celého okresu Zlín, vyvolal okamžitou nesouhlasnou reakci myslivců. Podle nich by se divočáci měli naopak co nejintenzivněji lovit (individuální odstřel, lov odchytem), aby se snížila jejich populační hustota a tím i pravděpodobnost šíření nákazy.

 

Celostátní krizové centrum tlumení nákazy

Ve středu 28. června bylo ustaveno Celostátní krizové centrum tlumení nákazy (myslivce v něm zastupuje Českomoravská myslivecká jednota), jehož úkolem je vypracovat Program eradikace nákazy AMP. V něm musejí být uvedeny i informace o pravidlech případného lovu divokých prasat, který je prozatím mimořádnými opatřeními zakázán. Jde zejména o stanovení detailního postupu, co se bude dít s těly ulovené zvěře, která budou vyšetřována ve státních veterinárních ústavech.

Dalšího jednání krizového centra konaného v pátek 30. června se zúčastnil italský expert Vittorio Guberti z Community Veterinary Emergency Team, který účastníkům vysvětlil principy biologické bezpečnosti při lovu, jež umožní jeho provádění s minimalizací rizika šíření nákazy. Hlavním bodem jednání bylo stanovení parametrů, které by umožnily případný lov divokých prasat v zóně zamoření. Bylo konstatováno, že do budoucna by měl být lov divočáků v zamořené oblasti povolen, ale pouze při striktním dodržení jasně stanovených podmínek biologické bezpečnosti.

Podle zprávy z internetových stránek ČMMJ z jednání 30. června se jako ideální jeví řešení, kdy by všechna ulovená divoká prasata byla ukládána do určených míst a následně likvidována v kafilerii bez ohledu na to, zda jde o pozitivní kus, nebo ne. Stát bude uživatelům honiteb poskytovat za ulovená prasata kompenzace. Systém svážení ulovených divočáků a vyplácení náhrad by se měl co nejdříve vyřešit.

Na jednání byla též otevřena otázka odpovědnosti za škody způsobené zvěří na zemědělských pozemcích v oblasti, kde je zakázán nebo omezen lov. Podle ČMMJ se budou hledat cesty, jak v takových případech postupovat. Organizace hodlá striktně požadovat, aby uživatelé dotčených honiteb byli této povinnosti zproštěni.

ČMMJ zdůrazňuje, že jedním z hlavních preventivních opatření by mělo být výrazné snížení početnosti černé zvěře v okresech navazujících na okres Zlín. Tento krok považuje za logický a vyzvala uživatele honiteb v daných oblastech, aby zintenzivnili lov všech věkových kategorií černé zvěře, zejména bachyní. Jediným nástrojem na zastavení nebo zpomalení nákazy AMP je intenzivní lov a snížení populační hustoty prasete divokého v širším okolí ohniska (tzn. v okolí okresu Zlín). Proto by uživatelé honiteb v těchto oblastech neměli být lhostejní a měli by aktivně přistupovat k aktuální situaci a snažit se početnost černé zvěře zredukovat. O systému a pobídkách lovu a snížení početnosti v této oblasti se jedná.

Podle posledních informací to vypadá, že zákaz lovu v okrese Zlín potrvá zřejmě šest až osm týdnů, během nichž budou probíhat další jednání, bude vytvořen Program eradikace nákazy AMP a hlavně se uvidí, jak se bude nákazová situace vyvíjet.

 

Vážnost situace – na nejvyšším možném bodu

O tom, že situace je skutečně vážná, snad již nikdo nepochybuje. To, že rozšíření AMP do dalších oblastí může změnit současnou podobu naší myslivosti, není vůbec přehnané. Stačí si uvědomit, jakým způsobem se značná část myslivců v posledních deseti patnácti letech upnula na černou zvěř, její lov a vše, co s ním souvisí a co je na něj navázáno. A rázem by o ni měli přijít, navíc za okolností, které si málokdo z nich dovede představit a nechce si je připustit. Kolegové z Pobaltí by mohli vyprávět... Proto je třeba trpělivě naslouchat doporučením odborníků a podřizovat jim naše konání. Čas na otálení není a tlak se bude nadále zvyšovat.

Fakta o AMP

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divoce žijících prasat všech plemen a věkových kategorií. Původcem je virus vyvolávající u postižených zvířat širokou škálu klinických příznaků. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny v játrech, slezině, na výstelce krevních cév a mízních uzlinách a také vysoký počet úhynů. Na člověka se AMP nepřenáší a nepředstavuje pro něj zdravotní nebezpečí.

Více o AMP

Aktuální informace pro myslivce

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření AMP v ČR

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala v průběhu července mimořádná veterinární opatření (MVO) k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat (AMP) na území České republiky pro zamořenou oblast (okres Zlín), oblast s intenzivním lovem, která se rozkládá okolo okresu Zlín a pro zbytek České republiky. Dokumenty byly průběžně aktualizovány a jejich souhrn naleznete zde.

Více informací

Autor: Ing. David Vaca, Ph.D. (šéfredaktor časopisu Svět myslivosti)
dot